Andmebaasi tegijad

Iseseisev kaitse on ka andmebaasi tegijatel nende poolt tehtud investeeringute kaitseks.

Andmebaas on teoste, andmete või muu materjali süstemaatiliselt või metoodiliselt korraldatud kogu, mis on individuaalselt kasutatav elektrooniliste või muude vahendite abil. Andmebaasi mõiste ei hõlma selle tegemiseks ega käivitamiseks vajaminevat arvutiprogrammi.

Andmebaasi tegijaks on isik, kes on teinud olulise investeeringu kogudes, omandades, kontrollides, süstematiseerides või kättesaadavaks tehes andmebaasi sisuks olevaid andmeid.

Andmebaasi tegijale kuulub ainuõigus lubada ja keelata andmebaasi kasutamist. Samuti on tal õigus saada andmebaasi kasutamise eest poolte vahel kokkulepitud tasu.

Ainult andmebaasi tegija nõusolekul on lubatud:
väljavõtte tegemine andmebaasist või selle olulisest osast. Väljavõtte tegemine on andmebaasi kogu sisu või selle olulise osa ülekandmine teise väljendusvormi;
andmebaasi või selle olulise osa taaskasutamine. Taaskasutamine on andmebaasi kogu sisu või selle olulise osa avalikustamine üldsusele (koopiate levitamine, rentimine).
Lisaks andmebaasi tegijale on õigused ja samas ka keelud ette nähtud andmebaasi õiguspärasele kasutajale. Näiteks on andmebaasi õiguspärasel kasutajal õigus teha väljavõtteid ja taaskasutada üldsusele õiguspäraselt avalikustatud andmebaasi sisuks olevaid mitteolulisi osi.

Samas on tal keelatud kahjustada andmebaasis sisalduvate teoste või muu materjali suhtes tekkinud autoriõigust või autoriõigusega kaasnevaid õigusi.

 Kui andmebaas on üldsusele õiguspäraselt avalikustatud, siis võib andmebaasi õiguspärane kasutaja ilma igasuguse tasu maksmiseta ning nõusolekut küsimata teha väljavõtteid või taaskasutada andmebaasi. Seda juhtudel kui:

seda tehakse isiklikeks vajadusteks;
seda tehakse illustreeriva materjalina õppe- või teadusliku uurimistöö eesmärkidel ning näidatakse ära avaldamisallikas.
seda tehakse avaliku julgeoleku, haldustegevuse või õigusemõistmise käigus.
Andmebaasi tegija õigused tekivad andmebaasi valmimise päeval ning need kehtivad 15 aastat, arvates andmebaasi valmimise päevale järgneva aasta 1. jaanuarist.

Kui andmebaasi sisu oluliselt muutub (täieneb, lüheneb), mille tagajärjel andmebaasi tehtud investeering oluliselt suureneb , siis kehtivad muudetud andmebaasi tegija õigused 15 aastat, arvates vastavate muudatuste tegemisest.