Autoriõiguse organisatsioonid Eestis

Autoriõiguse organisatsioonid Eestis
Autoriõiguse organisatsioonid on loodud autorite kollektiivseks esindamiseks ja nende huvide kaitseks, kuna igal üksikisikul on sageli raske ja kulukas jälgida oma teoste kasutamist suure hulga erinevate kasutajate poolt. Autorite ühingud peavad läbirääkimisi kasutajatega, koguvad autoritasu ja jagavad seda õiguste valdajate vahel.

Autorihüvitusfond

Sihtasutus Autorihüvitusfond loodi 2004. aasta jaanuaris Eesti Kirjanike Liidu, Eesti Kirjastuste Liidu ja Eesti Kujundusgraafikute Liidu poolt. Autorihüvitusfondi eesmärk on hüvituse maksmine autoritele ja autoriõiguste omajatele avalikest raamatukogudest teoste laenutamise ja reprograafilise reprodutseerimise eest. Tasu maksmisel lähtutakse autoriõiguse seadusest ning selle alusel välja antud õigusaktidest.

Kontakt
Aadress: Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn
Telefon: 63 134 77
E-post: ahf@ahf.ee
www.ahf.ee

BSA Eesti

BSA (Business Software Alliance) Eestit ja rahvusvahelist BSA organisatsiooni ühendab ühtne logo ja ühised eesmärgid. BSA Eesti eesmärkideks on edendada legaalse tarkvara kasutamist ja seeläbi kohaliku IT sektori arengut ja ettevõtluskeskkonna ausust ning teadvustada Eesti ühiskonnas autoriõiguste austamise vajalikkust ja tarkvarapiraatlusega seonduvaid riske ning õiguslikke tagajärgi.

Kontakt
Aadress: Mustamäe tee 55, 10621 Tallinn
Telefon: 65 663 76
E-post: estonia@bsa.org
www.bsa.ee

Eesti Äritarkvara Liit

Eesti Äritarkvara Liit (EÄL) on Eestis tegutsevaid arvutite ja tarkvara edasimüüjaid ühendav sõltumatu organisatsioon, mille peamiseks eesmärgiks on edendada tarkvara seaduslikku kasutamist Eestis ning anda seeläbi oma panus kohaliku IT sektori arengule, ausama ettevõtluskeskkonna loomisele ja autoriõiguse väärtustamisele ühiskonnas.
EÄL ei ole tarbija jaoks karistav institutsioon, vaid pigem hariv ja nõuandev partner, kes oskab selles valdkonnas tuge ja abi pakkuda ning õigete lahenduste leidmisel abiks olla. EÄL tegevus aitab kaasa teadlikkuse kasvule tarkvarapiraatlusega seonduvate riskide ja õiguslike tagajärgede teadvustamise ning autoriõiguste austamise vajalikkuse osas.

Kontakt
Aadress: Ehitajate tee 114, 13517 Tallinn
Telefon: 65 663 76
E-post: info@tarkvaraliit.ee
www.tarkvaraliit.ee

Eesti Arhitektide Liit

Eesti Arhitektide Liit (EAL) on 8. oktoobril 1921 asutatud Eesti Arhitektide Ühingu õigusjärglane ning on taasasutatud 27. juunil 1989. aastal. EALi eesmärgid on aidata kaasa kvaliteetse elukeskkonna loomisele, mille moodustavad säästvalt kasutatud looduskeskkond ning targalt ja kultuurikeskselt arendatud ning ehitatud keskkond, toetada ja arendada arhitektuurivaldkonda ning väljendada ja kaitsta liikmete ühishuve.
EAL on aktiivselt tegev autoriõiguse kaitse korraldamisel. EAL juures tegutseb autoriõiguse kaitse komisjon, mida vajadusel nõustavad eriharidusega juristid. EAL korraldab oma liikmetele ja asjahuvilistele seminare ja teabepäevi ka autoriõiguse küsimustes.

Kontakt
Aadress: Lai 29, 10133 Tallinn
Telefon: 61 174 30
E- post: info@arhliit.ee
www.arhliit.ee

Eesti Kunstnike Liit

Eesti Kunstnike Liit (EKL) edendab ja kaitseb oma liikmete professionaalseid, sotsiaalseid ja majanduslikke huve.

Kontakt

Aadress: Vabaduse väljak 6, 10146 Tallinn

Telefon: 6 273 630

E-post: ekl@eaa.ee

www.eaa.ee

Eesti Audiovisuaalautorite Liit

Eesti Audiovisuaalautorite Liit (EAAL) on audiovisuaalsete teoste autorite (režissöör, stsenarist, operaator, kunstnik) kollektiivse esindamise organisatsioon. EAAL põhiülesandeks on korraldada audiovisuaalsete teoste eest makstava tasu kogumist ja jaotamist autoritele.
EAAL on sõlminud koostöölepingu Eesti Autorite Ühinguga (EAÜ, mille kohaselt praktilisi toiminguid nagu lepingute sõlmimine, tasu jaotamine ja väljamaksmine teostab EAAL-i poolt antud volituse alusel EAÜ). EAAL-iga liitumiseks tuleb pöörduda EAÜ poole. Liitumiseks vajalikud dokumendid (avaldus ja leping) on EAAL Eesti Kinoliidu ja EAÜ kodulehel.
EAAL on sõlminud lepingud teistes riikides tegutsevate autoreid esindavate organisatsioonidega. Välisriikide organisatsioonide nimekiri on toodud EAÜ kodulehel www.eau.org.

Kontakt
Aadress: Uus 3, 10111 Tallinn
Telefon: 64 641 82; 64 640 44
E-post: kinoliit@online.ee
www.eau.org

Eesti Autorite Ühing

Eesti Autorite Ühing (EAÜ) on mittetulundusühing, mis on asutatud 8. oktoobril 1991. aastal. Kuigi EAÜ asutajateks olid erinevate loomealade autorid, on käesoleval ajal peamisteks EAÜ liikmeteks heliloojad, laulutekstide autorid, kujutava kunsti teoste autorid ning muusikakirjastajad. Ühingu liikmed sõlmivad EAÜ-ga lepingu, millega loovutavad ühingule oma varaliste õiguste teostamise.
Vastavalt nendele lepingutele on EAÜ-l õigus esindada muusikateoste autoreid ja muusikakirjastajaid järgmistes valdkondades:

teoste avalik esitamine kas elavas või tehniliselt vahendatud ettekandes;
teoste edastamine või taasedastamine raadio, televisiooni, kaabellevivõrgu, satelliidi ja muude tehnikavahendite vahendusel;
teoste üldsusele kättesaadavaks tegemine sellisel viisil, et isikud saavad teoseid kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal (sh. interneti vahendusel);
teoste reprodutseerimine heli- ja videokandjale, filmile jms vahendile või seadmele ja nende levitamine. Muusikateoste reprodutseerimise õiguse teostamine toimub EAÜ-s koostöös Nordisk Copyright Bureau’ga.
Kujutava kunsti teoste autoreid esindab EAÜ põhiliselt nende teoste reprodutseerimise, edastamise ja taasedastamise ning edasimüümise korral.
Lisaks oma liikmetele on EAÜ-l õigus esindada ka teiste riikide muusikaautoreid, kunstiteoste autoreid ja muusikakirjastajaid välisriikide autoreid esindavate organisatsioonidega sõlmitud vastastikuse esindamise lepingute alusel.
Vastavalt EAÜ ja Eesti Audiovisuaalautorite Liidu (EAAL) vahelisele koostöölepingule on EAÜ-l õigus esindada ka audiovisuaalsete teoste autoreid, kes on EAAL liikmed. EAÜ esindab ka välisriikide audiovisuaalsete teoste autoreid, kes kuuluvad välisühingutesse, millistega EAAL on lepingu sõlminud.
Teoste kasutajad saavad EAÜ-ga sõlmitud lepingu alusel õiguse kasutada kõiki EAÜ poolt esindatud autorite teoseid. EAÜ tegutseb autorite ja teoste kasutajate vahel nagu vahendaja. See on lihtne ja mugav meetod, mis on maailmas kasutusel olnud pikki aastaid.

Kontaktid
Aadress: Lille 13, 10614 Tallinn
Telefon: 66 843 60
E-post: eau@eau.org
www.eau.org

Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon

Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon (EAKO) põhieesmärgiks on muusika- ja filmiturul leviva piraatluse vastu võitlemine koostöös tolli ja politseiga Eestis.
EAKO tegevuse hulka kuulub autoriõiguste valdajate ja nende esindajate kohta informatsiooni kogumine ja säilitamine ning kohtutele ja riiklikele juurdlusasutustele autoriõiguste rikkumise kohta eksperthinnangute andmine. Samuti ka intellektuaalse omandi ja autoriõiguse alaste koolituste korraldamine ning muusika- ja filmiteoste legaalsete kasutus- ja levitusviiside propageerimine. Eelnevale lisaks informeerib EAKO valitsusasutusi ja parlamenti intellektuaalse omandi piraatlusega seotud probleemidest ja aitab kaasa vastava seadusloome väljatöötamisele. EAKO teeb koostööd kõikide samasuguste organisatsioonidega Eestis ja välismaal.

Kontaktid
Aadress: Laki 25, 12915 Tallinn
Telefon: 60 009 26; 60 009 27
E-post: anti-piracy@eako.ee; erik@eako.ee
www.eako.ee

Eesti Esitajate Liit

Eesti Esitajate Liit (EEL) on teose esitajaid esindav kollektiivse esindamise organisatsioon, mille peamiseks ülesandeks on teose esitajate varaliste õiguste teostamine, st esituse kasutamise (sealhulgas isiklikeks vajadusteks kasutamise) eest saada oleva tasu kogumine ja esitajatele väljamaksmine. Lisaks sellele on EEL aktiivselt kaastegev paljudes muudes esitajaid ja nende huve otseselt või kaudselt puudutavates valdkondades, osaletakse autoriõigusalaste seadusandlike aktide muutmise ja täiendamise protsessides, tõkestatakse esituste ebaseaduslikku kasutamist ning vajadusel kaitstakse oma liikmete huve kohtus ja muudes institutsioonides.
Loometegevuseks on esitajatel võimalik EEL-ist taotleda vabakutselise loovisiku loometoetust või stipendiumi. EEL teeb tulemuslikku koostööd välismaal tegutsevate esitajate organisatsioonidega ja kuulub esitajate rahvusvahelise katusorganisatsiooni SCAPR.
EEL-i poole võib pöörduda, kui soovitakse kasutada (reprodutseerida) mõne ühingu liikme salvestatud esitust näiteks reklaamis või koostada nendest kogumikplaati.

Kontaktid
Aadress: Tulika 19, 10613 Tallinn
Telefon: 65 051 71
E-post: eel@eel.ee
www.eel.ee

Eesti Fonogrammitootjate Ühing

Eesti Fonogrammitootjate Ühing (EFÜ) on mittetulunduslik fonogrammitootjate kollektiivse esindamise organisatsioon Eestis. EFÜ loodi 9. märtsil 1998. aastal.
EFÜ eesmärkideks on nii kohalike kui ka välismaiste fonogrammitootjate esindamine, nende varaliste õiguste kollektiivne teostamine ja edendamine. EFÜ teeb tihedat koostööd välismaiste fonogrammitootjate esindusorganisatsioonidega, sh. Rahvusvahelise Fonogrammitootjate Föderatsiooniga (IFPI).
EFÜ sõlmib lepinguid isikutega, kes fonogramme üldsusele suunavad (edastavad – ringhäälinguorganisatsioonid; taasedastavad – kaabellevivõrgu operaatorid; avalikult esitavad – baarid, restoranid, pubid, diskoteegid, kauplused, hotellid, motellid, ilusalongid ja kõik teised üldsusele avatud kohad; või muul viisil üldsusele suunavad).
Samuti teostab EFÜ teatud kasutusviiside korral kollektiivselt ka fonogrammitootjate reprodutseerimisõigust. EFÜ-st on võimalik taotleda litsentsi fonogrammide kopeerimiseks juhul, kui fonogrammi koopiaid kavatsetakse kasutada edastamiseks või avalikuks esitamiseks.

Kontaktid
Aadress: Endla 3-6101, 10122 Tallinn
Telefon: 61 401 82
E-post: efy@efy.ee
www.efy.ee

Eesti Teatri Agentuur

Eesti Teatri Agentuur (ETA) vahendab avalikule esitamisele tulevate näidendite autoriõigusi. ETA nõustab autoriõiguste osas nii teatreid, projektijuhte/lavastajaid kui ka autoreid ja tõlkijaid. Samuti võib nõu küsida dramaturgia valiku osas.
ETA-l on näidendite raamatukogu, mis sisaldab eesti algupärandeid, võõrkeelseid näidendeid, tõlkeid ja dramatiseeringuid. ETA üheks eesmärgiks on olnud luua põhjalik näidendite andmebaas, kust leiab viiteid ka nendele tekstidele, mis ei asu küll ETA-s, kuid on kättesaadavad teistes teatriga seotud asutustes või erakogudes.
Samuti leiab agentuurist informatsiooni erinevate maade autorite ja teatrite kohta. Raamatukogust saavad tekste laenutada kõik huvilised.
ETA prioriteediks on algupäraste tekstide loomise soodustamine. Selleks on juba aastaid Kultuurkapitali toel korraldatud näidendivõistlusi. Samuti toimub igal aastal draamakool noortele kirjutajatele.

Kontaktid
Aadress: Väike – Karja 12, 10140 Tallinn
Telefon: 62 823 42, 62 823 30
E-post: info@teater.ee
www.teater.ee

Eesti Kujundusgraafikute Liit

Eesti Kujundusgraafikute Liit (EKGL) on professionaalseid kujundusgraafikuid ühendav poliitiliselt sõltumatu loominguline liit.

EKGL tegutseb avalikes huvides, konsulteerides ja koordineerides EV kujundusgraafika-alast tegevust ning avaliku sektori graafilist programmi.

EKGL eesmärk on loomingu edendamine, oma liikmete loometegevuse toetamine ja soodustamine.

EKGLi kuuluvate kunstnike sotsiaalse staatuse väärtustamine ja kutseliste, majanduslike, intellektuaalse omandi ja autoriõiguse-alaste huvide ning loomevabaduse kaitsmine.

Kontakt

Aadress: Vabaduse väljak 6, 10146 Tallinn

Telefon: 5691 8291

E-post: tiina.tammetalu@artun.ee

www.ekgl.ee

Eestis tegelevad intellektuaalse omandi teemadega järgmised ametiasutused:

Justiitsministeerium
eraõiguse talitus
Aadress: Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn
Telefon: 62 081 00
E-post: info@just.ee
www.just.ee

Patendiamet
Aadress: Toompuiestee 7, 15041 Tallinn
Telefon: 62 779 11
E-post: Vastuvoett@epa.ee
www.epa.ee

Põllumajandusamet
Sordiosakond
Aadress: Vabaduse plats 4, 71020 Viljandi
Telefon: 43 512 40
E-post: sort@pma.agri.ee
www.pma.agri.ee