Autoriõiguse kehtivus

Üldreeglina kehtib autoriõigus autori kogu eluaja jooksul ja 70 aastat pärast tema surma. Kui teos on loodud ühiselt, siis kehtib autoriõigus viimasena elus oleva autori eluajal ning 70 aastat pärast tema surma.

Autoriõigus teosele, mis on avalikustatud anonüümselt või pseudonüümi all, kehtib 70 aastat pärast selle teose õiguspärast avalikustamist. Kui autor teeb üldsusele teatavaks oma kodanikunime või teose autorsuse seostamine teose loonud isikuga ei tekita enam kahtlusi, siis saab teos kaitse üldise tähtaja raames.

Autoriõigus kollektiivsele teosele  ja töökohustuste täitmise korras loodud teosele kehtib 70 aastat pärast selle teose õiguspärast avalikustamist.

Tähtaja kulgemine algab autori surma-aastale järgneva aasta  või teose õiguspärasele avalikustamisele või loomisele järgneva aasta 1. jaanuarist.

Isiku konkreetse teose autorsust, autori nime ning autori au ja väärikust kaitstakse tähtajatult.

Autoriõiguse tähtaja lõppemise järgselt on keelatud teistel autoritel kasutada teose pealkirja samaliigilistel teostel, kui selline kasutamine võib tekitada olukorra, kus autoreid hakatakse samastama.

Teost, mille suhtes autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud, võivad vabalt kasutada kõik isikud, järgides  autoriõiguse seaduse ning muinsuskaitseseaduse sätteid.